Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sławomir Lubomir Cendrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RESULT ul. Płońska 146, 06-400 Ciechanów, NIP 5661335680, REGON 130861922, wpisany do CEiDG. Wszelkie dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zawieranych umów, ich wykonywania i rozliczania, a w szczególności do: wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), niezbędności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu i promocji produktów oferowanych w naszym sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w celu niezbędnym do zrealizowania niniejszej umową są w razie potrzeby: operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, firmy logistyczne, firmy spedycyjne i przewoźnicy, firmy kurierskie i Poczta Polska, zewnętrzni dostawcy produktów, operatorzy płatności, kancelarie prawne, firmy księgowe i audytorskie.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 2 np. do zakończenia świadczenia na Pani/Pana rzecz realizacji zamówienia, zakończenia postępowania reklamacyjnego a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne.
W celu skorzystania z wskazanych wyżej praw mogą Państwo zgłosić się do Result Sławomir Lubomir Cendrowski lub przesłać wniosek na adres Sławomir Lubomir Cendrowski RESULT ul. Płońska 146, 06-400 Ciechanów listownie lub drogą elektroniczną: slawomir.cendrowski@result.biz.pl.
Tutejszy organ – Administrator danych osobowych - bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji umowy, o której mowa w ust. 2). W przypadku niepodania przez Panią / Pana danych osobowych umowa nie będzie mogła być zrealizowana.